Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

פטור ממס הכנסה לנכים

 

פטור ממס הכנסה:

נכים שדרגת נכותם הרפואית המשוקללת בגין מספר פגיעות עולה על 89.1% לצמיתות (או 90% לנכות זמנית) ו/או שדרגת נכותם בשל פגיעה גופנית אחת עולה על 100% ו/או שנקבע לגביהם שהם עיוורים, עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה עד לתקופה של 6 שנים רטרו וכן לעתיד.
תקרת ההכנסה להחזר שנתי עשויה להגיע לשיעור העולה על 600,000 ש"ח.

חוק לרון מכניס אתכם לחובות

ביטוח לאומי - חוק לרון - חובות בעקבות הזכויות

אם אתם זכאים לגמלת נכות כללית בביטוח לאומי ושכנעו אתכם לנסות לעבוד במסגרת חוק לרון, כדאי שתחשבו שוב. 

המעסיק הגיש במקומכם תביעה להכרה בתאונת עבודה ? בדקו שאתם לא מפסידים זכויות

במאמר קצר זה אסביר מדוע הגשת תביעה לביטוח הלאומי באמצעות המעסיק עשוייה להזיק לעובד יותר מאשר להועיל לו. 

 

אדם שנפגע בעבודה זכאי לגמלה בת 90 ימים מהביטוח הלאומי בשיעור של 75% משכרו ברוטו (עד לתקרה הקבועה בחוק). 

לשם קבלת הזכות, על העובד להגיש את התביעה ישירות לביטוח הלאומי ורק לאחר שמכירים בו, הוא יקבל את התשלום. בכל אותה תקופה, העובד לא יקבל ממעסיקו שכר.

לכלל זה יש חריג. חוק הביטוח הלאומי מאפשר לחלק מן המעסיקים במשק לשלם לעובד את שכרו במהלך 90 הימים למרות שהוא בתאונת עבודה ולקבל במקומו את הגמלה בבוא העת כשהביטוח הלאומי יכיר בו. לצורך המאמר נכנה את המעסיקים הללו: "מעסיק מוסדר".

הרושם הראשוני שמתקבל הוא כי עובדים אצל מעסיקים מוסדרים נהנים מהטבה יוצאת דופן שמבטיחה את זכויותיהם, אך אליה וקוץ בה. דווקא "ההטבה" הזו גורמת פעמים רבות לכך שעובדים אצל מעסיקים מוסדרים מפסידים את זכויותיהם ונותרים ללא פיצוי הולם לפגיעתם. 

ומדוע ?

אגב תשלום דמי הפגיעה לעובד במהלך 90 הימים שלאחר התאונה, מזדרז המעסיק המוסדר לקבל את כספו בחזרה מן הביטוח הלאומי (בתוספת של 2.5% מהגמלה של העובד) ולשם כך מחתים את העובד על טפסים שכל מטרתם אישור התביעה.

חשיבות מעורבותו של עורך הדין בוועדות הביטוח הלאומי

ברצוני להביא בפניכם מקרה המטופל בימים אלה (23.1.16) על ידי משרדנו ומדגים כיצד פניה לוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי עשויה להיות מורכבת ומקפחת ללא מעורבות של עורך דין.

 

מקרה שהיה כך היה:

אדם שחש כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו להתפרנס, פנה בכוחות עצמו למוסד לביטוח לאומי והגיש תביעה לקבלת גמלת נכות כללית.

ועדה רפואית שבדקה אותו קבעה כי נכותו הרפואית אינה מספיק גבוהה ולכן דחתה את תביעתו.

תפריט