Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

תאונות עבודה - ביטוח לאומי

תאונות עבודה - ביטוח לאומי

ענף נפגעי עבודה בביטוח הלאומי הינו היוקרתי והנחשק ביותר מבין ענפי הביטוח שמספק המוסד למבוטחיו והדבר נובע מכך שהחוק מגדיר לנפגעים שהוכרו כנפגעי עבודה זכויות מרחיקות לכת הכוללות בין היתר:

·        גמלה חודשית או מענק המחושבים בהתאם לשיעור הכנסתם בפועל עד לתקרה של כ-32,000 ש"ח בחודש.

·        טיפולים רפואיים במימון הביטוח הלאומי וזאת מעבר לאלה הניתנים בסל הבריאות.

·        הגדלת קצבאות ל-100% לנפגעים שנכותם זמנית אך אינם מסוגלים לחזור לעבודתם בשל פגיעתם.

·        הגדלת הקצבה עד לתוספת של 50% למי שנכותו צמיתה וחזר לעבודה אך הכנסתו ירדה בשל פגיעתו.

·        מענק לשיפוץ הבית לצורך התאמתו לצרכי הנכה.

·        גמלה מיוחדת נוספת לנפגעים הזקוקים לעזרה בשל מצבם.

ועדות רפואיות

ועדה רפואית בביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סוציאלי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי ומטרתו לספק לאזרחי ותושבי המדינה רשת ביטחון כלכלית כאשר הם מגיעים לסיטואציה מזכה.

בין יתר הזכויות שמוקנות מכוח החוק, ישנן זכויות המבוססות על חומרת המצב הרפואי (נפגעי עבודה, נכות כללית, שירותים מיוחדים, סיעוד וכ') וככל שהמצב הרפואי חמור יותר, הזכאות הכספית גדולה יותר.

ועדות רפואיות הן האמצעי בעזרתו יודע הביטוח הלאומי להגדיר את הזכאות לגמלאות השונות וכן את שיעורן ומכאן חשיבותן לתהליך.

רבות נכתב על הוועדות ועל התנהלותן, במאמר זה נסביר מה היא הוועדה, כיצד מחושבת דרגת הנכות הרפואית והאם יש צורך בייצוג או לא.

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סוציאלי המשמש כחברת הביטוח הלאומית של מדינת ישראל ותפקידו לסייע לתושבי המדינה בהגיעם לנקודות מסוימות בחייהם.

להלן רשימה המפרטת את סוגי הגמלאות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי והסבר קצר לצידן:

 • נכות מעבודה –נועד לכל מי שנפגע עקב עבודתו. ענף זה נחשב ליוקרתי מבין כל יתר ענפי הביטוח המוצעים במסגרת חוק הביטוח הלאומי וזאת מן הטעם שהגמלאות המשולמות במסגרתו הינן נגזרת של שכר עבודת התובע.
  גמלאות נפגעי עבודה עשויות להגיע לשיעור של כ- 30,000 ₪ בחודש.
  מעבר לשיעור בסיס השכר הגבוה, מעניק ענף נפגעי עבודה למבוטחיו שורה של הטבות נוספות, בכלל זה:
 • טיפולים ואביזרים רפואיים מעבר לאלה המוכרים במסגרת סל הבריאות;
 • החזר הוצאות שהוצאו לצרכי ריפוי;
 • שיקום מקצועי;
 • גמלה לשיפוץ הבית והתאמתו;
 • גמלה להעסקת מטפל וכיוב'.

  תביעה בגין פגיעה בעבודה יכול להגיש התובע אך יכולים להגיש גם מי שהיו תלויים בו במידה והוא נפטר כתוצאה מהפגיעה.

אוטם בשריר הלב כתאונת עבודה

אוטם בשריר הלב - תאונת עבודה

מעבר לפגיעות המוכרות והידועות להן חשופים עובדים במקום עבודתם (שברים, חתכים וכיוב'), עשויים עובדים להיפגע גם כתוצאה מדחק נפשי חריג.

סוג אחד של פגיעות הנובעות מדחק נפשי חריג הוא אוטם בשריר הלב, ובשפת העם - התקף לב.

למרות שמבחינה רפואית ידוע כי האוטם הלבבי מתפתח בגופו של אדם לאורך השנים וללא קשר בהכרח לעבודתו (אורחות חיים, הרגלים רעים כגון עישון וכיוב'), מכיר הביטוח הלאומי בפגיעות מסוג זה כתאונת עבודה בכפוף לכך שיתקיימו שני תנאים:

 • התקף הלב התרחש בסמוך לאחר שהעובד היה מעורב באירוע חריג בקשר עם עבודתו (שעות עד מס' ימים בד"כ).
 • האירוע החריג גרם לעובד לדחק נפשי קיצוני.

 

תפריט