Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

מי שנפגע אגב ניסיון (שלא בשכר) להציל חיים או רכוש של הזולת, עשוי להיות זכאי לזכויות וגמלאות בביטוח הלאומי בשיעור זהה לזה שמקבלים נפגעי עבודה.

יוזכר בהקשר זה שלנפגעי עבודה זכויות מרחיקות לכת שעשויות להגיע בנסיבות מסויימות לגמלאות חודשיות בשיעור של עשרות אלפי שקלים או למענקים כספיים משמעותיים מאוד לצד זכויות רפואיות רחבות העולות על אלה הכלולות בסל הבריאות.

תקנות הביטוח הלאומי קובעות כי פעולה להצלת חייו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש מאיימת באופן מיידי על חייו של הזולת - תיחשב כפעולת התנדבות (למתנדבים בביטוח הלאומי מעמד וזכויות שוות לאלה של נפגעי עבודה).

דוגמאות לפעולות להצלת חיים שפגיעה אגב ביצוען עשויה לזכות בזכויות הנ"ל: הצלה מטביעה או משריפה,סיוע לנפגעים בתאונת דרכים, חילוץ לכודים או מי שנפלו לתהום, ובכל נסיבה אחרת שבה סביר להניח שסכנת חיים ממשית ומיידית נשקפת לחייו של הזולת.יצוין כי חיפוש אחר נעדרים, לפי פנייה של משטרת ישראל או צה"ל, ייחשב אף הוא כפעולה להצלת חיים.

"פעולה להצלת חיים" – לרבות הצלת חייו של בן משפחה (בן-זוג, בן או בת, הורים ,אחים ובני זוגם של אלה).

סייג לאמור לעיל, התנדבות להצלת רכוש של בן משפחה לא תוכר.

 

עורך דין מירזאי אסף

09-8986444

 

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני וככזה אין להסתמך עליו.

 

תפריט