Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

זכויות לנפגעי איבה- גוף ונפש*

*תודות למתמחת המשרד, הגב' קרן קולינס, שעמלה על איסוף, עריכת והעלאת התוכן לאתר המשרד.

 

איבה

לנוכח ריבוי הנפגעים בפעולות איבה מאז 7.10.23 ומיעוט המידע המאורגן ברשת, מצאנו לנכון לפרסם לציבור הרחב מדריך ובו פירוט של הזכויות העומדות לו בכל לנזקי פעולות איבה.

אמנם המדריך מפורט והשתדלנו לגעת בנקודות רבות ככל הניתן, אך למרות זאת, עדיין מדובר במדריך כללי, וככזה, אין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות משפטיות.

לשם מיצוי מלוא הזכויות ובמהירות האפשרית, אנו ממליצים להסתייע בעורך דין הבקיא בדינים הרלוונטיים.

משרדנו ישמח לעמוד לצידכם וללוות אתכם בכל שלבי התהליך.

 

 
 

הקדמה

אחד ההיבטים המצערים של החיים בישראל הוא השכיחות הגבוהה של פעולות מעשי האיבה. פעולות אלה מסתכמות במה שהחוק מכנה "פגיעות איבה". עם התרחשות של כל פגיעת איבה, נוספים מצטרפים חדשים למעגל הנכות, השכול והיתמות.  עם השנים, המעגל הזה הלך והתרחב והמחוקק הכיר בצורך לתמוך בנפגעי פעולות איבה שהפכו לנכים, ושעקב נכותם לא מצליחים להשתקם ולחזור למעגל העבודה, ואין להם הכנסה מספקת למחיה.

מה נחשב לפגיעת איבה?

על פי סעיף 1 לחוק התגמולים "פגיעת איבה" מוגדרת (בין היתר) כ:


1. פגיעה מפעולות איבה של כוחות צבאיים,

2. פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולות איבה של כוחות האויב,

3. פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולות איבה של כוחות אויב,

4. פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי.

5. פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, אשר נעשה בידי ארגון טרור.

למרות שהרשימה שבסעיף 1 היא רשימה סגורה שלא ניתן להוסיף עליה עוד קטגוריות, באופן עקרוני הפסיקה מכירה גם במחלות ומצבים רפואיים שהתפרצו בעקבות חשיפה לפעולת איבה.

 
סוגי פגיעות איבה
פגיעת איבה יכולה להיות פגיעה בגוף, בנפש ואפילו ברכוש.
במדריך זה נתמקד בתגמולים בגין פגיעה גופנית ו/או נפשית אותם ניתן לקבל על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל1970 (חוק התגמולים).
 
 
מה קורה כאשר פגיעת האיבה מתרחשת בדרך לעבודה אוממנה? האם מדובר בפגיעת איבה או בתאונת עבודה?
במקרה זה, הנפגע עשוי להיחשב כמי שנפגע בעבודה וגם כמי שנפגע בפעולת איבה.
מכיוון שהמדינה לא משלמת כפל פיצוי, הנפגע יהיה רשאי לבחור את מסלול הפיצוי העדיף עליו: כנפגע פעולות איבה על-פי חוק התמלוגים או כנפגע עבודה, על-פי חוק הביטוח הלאומי.
השיקול באיזה מסלול לבחור ייעשה בהתאם לסוג הפגיעה וחומרתה וגם לפי נתוניו האישיים של הנפגע - כמו גיל ושכר.
 
פיצוי לנפגעי איבה על פי חוק התמלוגים:


חוק התגמולים מקביל את הזכויות של נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם בקרב האוכלוסייה האזרחית לזכויות של נכי צה"ל והמשפחות השכולות שבטיפול משרד הביטחון.

במוסד לביטוח לאומי (המל"ל), קיימים שני אגפים שמטפלים בנפגעי פעולות איבה:

אגף איבהמשלם לנפגעים תגמולים שונים: 1. תגמול לטיפול רפואי (תט"ר) בפרק הזמן שבו הם אינם מסוגלים לעבוד בשל קבלת טיפול רפואי. 2. תגמול נכות שוטף הכולל תוספות והטבות לנפגעים שוועדה רפואית קבעה להם דרגת נכות, 3. תגמול שוטף הכולל תוספות והטבות למשפחות שכולות, כולל אלמנים, אלמנות, יתומים והורים שכולים של מי שנספו בפעולות איבה.

אגף השיקום נותן מענה לצרכים הייחודיים של הנפגעים ומופקד על התשלומים הכרוכים בכך.

על פי חוק התגמולים, נכים אלה זכאים למענקים ותגמולים חודשיים שונים שיפורטו בהמשך, אולם החוק קובע קריטריונים שונים לזכאות. הקריטריונים הללו מוגדרים גם בחוק התגמולים.

הזכאות לקבלת התגמולים הכספיים נקבעת עפ"י קריטריונים המוגדרים ב- 'חוק הנכים' (תגמולים ושיקום).

 

הלכה ומעשה:

הבסיס לכל תביעה לקבלת תגמולים מתחילה בהכרה בנפגע על ידי הרשות המאשרת לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

הרשות המאשרת היא גוף שמתמנה על ידי משרד הביטחון ובסמכותה לאשר או לדחות תביעה להכרה כנפגעי פעולות איבה.

רק לאחר שהרשות המאשרת קובעת שהפגיעה היא פגיעת איבה, המוסד לביטוח לאומי יוכל להתחיל לטפל בזכויות על פי חוק.

 

הפנייה אל הרשות המאשרת מתבצעת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר שמוגשת תביעה.

 
 

טופס התביעה בל/580 - תהליך ההכרה

התביעה נפתחת בהגשת טופס שנקרא "הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי" ומספרו בל/580.

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה ויש לצרף אליה אישור משטרה על קרות אירוע האיבה ועל כך שהנפגע היה נוכח באותו האירוע. לדרישת מסמך זה ישנו חריג: כאשר מדובר בפיגוע המוני ושמו של הנפגע מופיע ברשימות השמיות שהגישה המשטרה או בית החולים לביטוח הלאומי, אין צורך לצרף אישור מהמשטרה.

עם קבלת התביעה, פקיד התביעות בביטוח הלאומי מעביר אותה לאגף איבה במשרד הראשי.

לאחר בדיקת התביעה על כל מסמכיה, האחראי באגף האיבה מעביר אותה להחלטת הרשות המאשרת.

ברוב המכריע של המקרים, הרשות נותנת את החלטתה בתוך שלושה חודשים מהרגע שהתביעה הגיעה לידה, אלא אם כן חסרים מסמכים רלוונטיים, במקרה זה הטיפול בבקשה עלול להתעכב.

 

הרשות המאשרת בודקת קיומם של שלושה תנאים שחייבים להתקיים בו זמנית:

 
קיומה של פעולת איבה (כהגדרתה על-פי סעיף 1 לחוק התמלוגים המגדיר "פגיעת איבה");  
קיומה של "פגיעה";  
קשר סיבתי בין פעולת האיבה לבין הפגיעה.
 

אם התנאים לא מתקיימים הרשות המאשרת תדחה את הבקשה

במקרה כזה ניתן לערער על החלטת הרשות המאשרת בתוך 60 ימים מדחיית התביעה.

את הערעור יש להגיש בכתב לוועדת עררים בבית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 6423901.

החלטת הוועדה לעררים סופית.מה קורה כאשר הרשות המאשרת מכירה בפגיעת האיבה?

ברגע שהרשות המאשרת מכירה באדם כנפגע בפעולת איבה, הוא רשאי להגיש בקשות שונות לקבלת זכויות.

 

תגמולי טיפולים רפואיים (תגמולי תט"ר)  

הזכות המרכזית המוגשת בשלב ראשון היא הבקשה לתגמול טיפול רפואי (תט"ר).

מדובר בתגמול כספי המשולם לאדם שעקב פגיעתו והטיפול הרפואי לו הוא נזקק, הוא אינו מסוגל לעבוד.

לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד,1954 ותקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי), התש"ל1970, נפגע שטרם פגיעתו עבד עבודה רגילה, אולם נאלץ להפסיק לעבוד בשל הצורך בטיפול רפואי שמונע ממנו את החזרה למעגל העבודה, זכאי לתגמול יומי או חודשי עבור טיפול רפואי, למרות שטרם נקבעה לו דרגת נכות.
תגמול זה קיים גם עבור מי שלא עבד טרם פגיעתו, אולם אינו מסוגל לשוב למעגל העבודה.

תגמול תט"רניתן לקבל למשך פרק זמן אשר אינו עולה על 9 חודשים מיום הפגיעה.

התנאים לקבלת תגמולי תט"ר הם:

  1. מלאו לנפגע 14 שנים.

  1. לא משולם לנפגע שכר או פיצוי אחר בתקופה זו. אם משולמים לנפגע תגמולים אחרים, הם ינוכו מתגמול התט"ר.

 

כדי שביטוח לאומי ישלם תט"ר, הנפגע צריך להגיש טופס בל/571.

את טופס התביעה יש להגיש לביטוח הלאומי בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויות לתגמולים. את התביעה לתגמול תט"ר ניתן להגיש גם באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי.

לטופס התביעה יש לצרף תעודות רפואיות המעידות על אי-כושר לעבוד כתוצאה מהפגיעה.

בנוסף יש לצרף אישורים על השכר הקובע לתט"ר

 

 

כיצד יחושבו תגמולי התט"ר?

התט"ר לעובד שכיר יחושב על פי שכרו החודשי הממוצע בשלושת החודשים שקדמו ליום הפגיעה בניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות. אם המעסיק ממשיך לשלם לנפגע את שכרו בפרק הזמן שבו אינו מסוגל לעבוד, רשאי פקיד התביעות להורות על החזרת השכר למעסיק בסכום שלא יעלה על סכום התט"ר המגיע לנפגע. 

יש לשים לב שהתשלום למי שעבד לפני הפגיעה (שכיר או עצמאי) לא יעלה על התשלום המרבי שמקבל חייל ישראלי בשירות מילואים, ולא יפחת מהתגמול שמקבל אדם שלא עבד לפני הפגיעה.

לכן, נפגע שהוא שכיר יצרף אישורים על שכרו בשלושת החודשים שלפני הפגיעה (יש לפרט כל חודש בנפרד, לרבות תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי ולביטוח בריאות). 

עצמאיים: יקבלו בשלב הראשון לפי המינימום בחוק, ולאחר שנה, יוכלו להציג שומה לשנה שקדמה לפגיעה ושומה לשנה השוטפת. גובה הגמלה יחושב על פי ההפרש שבין השומות.

 

נפגעים שלא עבדו לפני הפגיעה - יקבלו תגמול לפי המינימום הקבוע בחוק.

 

בתקנות הנכים (טיפול רפואי) נקבע כי סכום התט"ר לנפגע שלא עבד קודם פגיעתו יהיה בשיעור מסוים ממשכורתו של עובד מדינה בדירוג שנקבע בתקנות אלה (להלן: תט"ר על פי תקנה).

התגמול למי שאין לו ילדים, או שילדיו בגרו (מעל גיל 18) – יהיה 97% ממשכורת עובד מדינה בדרגה 22 בדירוג המנהלי – 7,180.63 ש"ח (נכון ל- 01.01.2024). מי שהיה מאושפז בבית חולים 14 יום או יותר ברציפות יקבל 75%מהנ"ל.

הורה לילדים קטינים (עד גיל 18) – יהיה זכאי לתגמול בגובה 125.8% ממשכורת עובד מדינה בדרגה 22 בדירוג המנהלי – 9,310.02 ש"ח (נכון ל- 01.01.2024).

קבלת החזרים עבור טיפולים ועזרים רפואיים:

נוסף על תגמולי תט"ר, מי שהוכר כנפגע מפעולות איבה, זכאי גם להחזרי הוצאות רפואיות הקשורות לפגיעה כגון:

  1. החזרים עבור הוצאות על מכשירי עזר רפואיים,

  1. השתתפות עצמית ברכישת תרופות,

  1. החזרים עבור הוצאות של טיפולים רפואיים,

  1. קבלת דמי החלמה רפואית (במקרים של אשפוז או הליך רפואי המצריך תקופת החלמה ממושכת),

  1. מימון טיפולי שיניים.

חשוב לציין שבאופן כללי, החזרי ההוצאות הרפואיות ניתנים בעיקר עבור טיפולים המוענקים במסגרתה של הרפואה הציבורית.

 

כיצד לבקש?
ניתן להגיש לביטוח הלאומי בקשה להתחייבות לטיפול/החזר כספי לנפגעי איבה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי.

בבקשה להחזר יש לצרף קבלות מקוריות וסיכום מרופא מטפל הממליץ על הטיפול.

יש לשים לב שהן ההתחייבות לטיפול והן החזר ההוצאות מותנים באישור רופא הביטוח הלאומי.

שלב שני: קביעת דרגת נכות עקב פעולת איבה

אם לאחר ההכרה וקבלת הטיפולים הרפואיים והחזרי ההוצאות נשארו לתובע פגיעות גופניות או נפשיות, עליו למלא בקשה לקביעת נכות.

לבקשה עליכם לצרף אישורים רפואיים על הפגיעה ועל הליקויים שנשארו. הבקשה והמסמכים הרפואיים יועברו לוועדה רפואית שתיקבע את דרגת הנכות.
לאחר הגשת הבקשה, יוזמן הנפגע לוועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי, שבסמכותה לקבוע את דרגת הנכות ואת משך זמן הנכות, בהתאם לחומרת הפגיעה.

חברי הוועדה הם רופאים מומחים המתמנים על ידי שר הרווחה.

החלטות הוועדה מתבססות על הבדיקות הרפואיות ועל מבחנים מיוחדים לקביעת דרגת הנכות.

שלב זה חשוב במיוחד כיוון שאינו מגדיר רק את הזכויות בהווה, הוא מגדיר גם את הזכויות בעתיד.

מעבר לכך, שלב זה עושה הבחנה בין בעיות רפואיות שהתקיימו בנפגע לפני אירוע האיבה וללא קשר אליו, לבין פגיעותיו לאחר ובעקבות אירוע האיבה.

בנסיבות הללו מומלץ מאוד להגיע לוועדות הרפואיות מלווים בעורך דין שמכיר את תקנות הביטוח הלאומי הרלוונטיות ויודע לטעון מול הוועדה את כל המגבלות והנכויות מהן סובל הנפגע, אחרת זכויות רבות יקופחו.

כיצד נקבעת דרגת הנכות?

לביטוח הלאומי חוברת תקנות ובה מפורטים אחוזי נכות לצד כל פגיעה ומחלה.

רופאי הוועדה בודקים את התיעוד הרפואי, עורכים לנפגע בדיקה קלינית, וקובעים את אחוזי הנכות בגין כל פגיעה בהתאם לתקנות.

כאשר יש יותר מפגיעה אחת שנקבעים בה אחוזי נכות, הוועדה תפעל כך:

אם הנכות זמנית, אחוזי הנכות שייקבעו יחוברו בשיטה אריתמטית פשוטה (10+10=20).

אם הנכות היא צמיתה, חיבור הנכויות יהיה על דרך השקלול (10+10= 19 משוקלל).

 

הסבר לחישוב נכויות משוקלל: אם למשל יש שתי פגיעות והוועדה הרפואית קבעה בגין אחת מהן 10% נכות, ועוד 10% בגין הפגיעה השניה, דרגת הנכות הסופית תחושב באופן הבא: הראשונה תהיה 10% מתוך 100 ולכן תהיה שווה 10%. את 10% השניים לא יפחיתו מ 100% אלא מה- 90 הנותרים, לכן ה 10% הבאים יהיו שווים 9. כך שדרגת הנכות הכוללת תעמוד על 19% (10+10).

מה שמאפיין את דרך החישוב הזו היא שככל שיש יותר פגיעות, דרגת הנכות הסופית שמתקבלת לכל פגיעה שמעבר לפגיעה היסודית הראשונה, הולכת ופוחתת.

 

אם מדובר בפגיעות באיברים זוגיים כגון שתי ידיים או שתי רגליים, הוועדה הרפואית עשויה לחבר את דרגות הנכות של איברים אלו. לדוגמה: נכות של 40% ביד אחת ו–30% בשנייה תהיה שווה ל–70% דרגת נכות כוללת.

יש לזכור כי דרגת הנכות הסופית לא תעלה על 100%. לדוגמה: אם הוועדה הרפואית קבעה דרגת נכות של 40% לרגל אחת ו–70% לרגל השנייה, דרגת הנכות הכוללת תהיה 100% ולא 110%.


אם דרגת הנכות שנקבעה היא זמנית, או שחל שינוי בדרגת הנכות, הנפגע יוזמן להופיע שנית לפני הוועדה הרפואית כדי להעריך את מצבו מחדש.

התגמולים

מה הם הסכומים שמתקבלים עקב קביעת הנכות?

הסכומים משתנים מדי שנה ומתפרסמים באתר הביטוח הלאומי, אולם ככלל:
מתחת ל 10% אין פיצוי.
בין 10%- 19% ישולם מענק חד פעמי

נכות בשיעור של 20% ומעלה תזכה את הנפגע בקצבה חודשית.

תגמולים נוספים

נכה מחוסר פרנסה, בעל פרנסה מעוטת או שנמצא בתהליך שיקום, עשוי להיות זכאי לתגמולים נוספים:


תגמול נכה נצרך
התגמול הגבוה ביותר הוא תגמול נכה נצרך. תגמול זה מוענק לנכה שלא מתאים לתהליך שיקום ולא יכול לעבוד בגלל נכותו המוכרת מפעולות האיבה, תגמול זה נועד להעניק אמצעי קיום לנכה. והוא משולם במקום תגמול הנכות החודשי.

הזכאות לתגמול זה קיימת עבור נכים ש:

  • מוגדרים כנצרכים על פי סעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), ז"א הם אינם מסוגלים להשתכר למחייתם ואין להם הכנסה מספקת למחייתם.

  • דרגת נכותם היא 50% ומעלה, ובתוקף לעוד שנה אחת לפחות.  

  • על הנכים להיות בגירים בני 18 ומעלה שעדיין לא הגיעו לגיל פרישה,  

על הנכים להוכיח שאיבדו לצמיתות את הכושר להשתכר למחייתם עקב נכותם המוכרת,  

והניסיונות לשיקום תעסוקתי עלו בתוהו ובאופן מוחלט.

הסכומים שמתקבלים בגין תגמול זה:
סעיף 7 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) קובע כי לנכה נצרך העונה על הקריטריונים הנ"ל ישולמו 192.5% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המנהלי ואם יש לנכה ילד – 213.6% מהדרגה הקובעת.


אם דרגת הנכות היא 60% ומעלה והוא מוגדר כנצרך, תשולם לו תוספת על פי הפירוט שלהלן:

מ-60% עד 69% - תוספת של 5% מן התגמולים שהיה מקבל אלמלא היה נצרך (התגמולים הרגילים);

מ-70% עד 79% - תשולם תוספת של 10% מן התגמולים הרגילים;

מ-80% עד 89% - תשולם תוספת של 15% מן התגמולים הרגילים;

מ-90% עד 100% - תשולם תוספת של 20% מן התגמולים הרגילים;

לדרגת נכות של 100% ישנה תוספת מיוחדת שנקבעה של 40% מן התגמולים הרגילים.

 

מה קורה אם יש לנפגע הכנסות אחרות?

באופן כללי יש לציין כי החוק קובע שאם לנכה ישנה הכנסה מכל מקור שהוא (חוץ מתגמולים), היא תנוכה מהתגמולים עד לתקרה מסוימת שנקבעה בחוק. באופן ספציפי יותר, כדי לעמוד בקריטריונים לקבלת תגמול זה, הנכה רשאי לעבוד בשכר שאינו עולה על שכר המינימום במשק.
נכה שמשתכר מעל לשכר המינימום אבל מתחת לשכר הממוצע במשק, עדיין יהיה זכאי לקבלת תגמול נכה נצרך, אולם הביטוח הלאומי יבצע קיזוז בהתאם לקריטריונים שונים שמתעדכנים מדי שנה.
בחישוב הכנסתו של הנכה, לא יילקחו בחשבון הכנסות מקצבאות אחרות והכנסות הוניות שאינן נובעות מעבודה כגון: שכר דירה או פנסיה.

 

נכה שיש לו הכנסה מעבודה בסכום העולה על 12,536 ש"ח אינו זכאי לתגמול נכה נצרך. 

 

תגמול מיוחד לנכים בעלי פגיעה נפשית או פגיעת ראש 

תגמול דומה לתגמול נכה נצרך, אם כי בדרגה נמוכה יותר, מוענק לנכים בעלי שיעור נכות שנמוך מ 50%, בדרך כלל מדובר בנפגעים בעלי נכויות בקטגוריות פגיעות הראש ופגיעות הנפש.

הקריטריונים לקבלת התגמול הזה הם:
שיעור נכות שבין 20% -49%, כאשר 20% מתוכם הן פגיעות נפשיות או פגיעות ראש. 

 

שני התגמולים הללו הם החשובים ביותר לנכים מחוסרי פרנסה, ולכן מיד לאחר קבלת אחוזי הנכות יש להגיש תביעה נוספת. 

תגמול למחוסר פרנסה 

זהו תגמול בשיעור נמוך יותר מהשניים הנזכרים לעיל והוא מיועד לנכים הנמצאים בתהליך שיקום מקצועי וצפויים להשתלב במעגל העבודה בעתיד הקרוב. התגמול משולם בנוסף לתגמול הנכות החודשי. 

הקריטריונים לזכאות הם:
נכה בעלי שיעור נכות של 20% לפחות, 
בגיר שלא הגיע לגיל פרישה ושלא מקבל דמי אבטלה.  

הכנסת הנכה מעבודה צריכה להגיע עד לתקרה של 2,755 שקלים (הכנסה מעבודה בלבד, לא הכנסות הוניות או הכנסות מדירה או מפנסיה). 


תגמול פרישה מוקדמת לבעלי דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה 

תגמול נוסף הוא תגמול פרישה למי שנאלץ לפרוש מעבודתו או ממשלח היד שבו הוא עוסק טרם הגיע לגיל פרישה, ובשל נכותו. 

גובה התגמול נקבע בהתאם לגיל שבו פרש הנכה מעבודתו.
הזכאים לתגמול זה הם:

 מי שיש להם נכות בשיעור של 50% לפחות בשל אחת או יותר מהפגיעות הבאות: פגיעה בגפיים תחתונות, פגיעה באגן הירכיים, פגיעה בעמוד השדרה עם נזק למערכת העצבים השידרתית, פגיעה במעוד השדרה עם נזק בעמוד השדרה הצווארי

רופא תעסוקתי קבע שהנכה אינו כשיר לעבודה כלשהי, בשל נכותו המוכרת. 

ההכנסה החודשית שיש לנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על שכר המינימום הקבוע במשק (5,571.75 ש"ח)

נכה המשתכר מעל לשכר המינימום במשק לא יהיה זכאי לקבלת תגמול זה

גם כאן לא יילקחו בחשבון הכנסות מקצבאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה). 


תגמול מיוחד עקב פרישה מוקדמת לבעלי דרגת נכות נמוכה מ- 50%
בדומה לתגמול הנזכר לעיל, תגמול זה מיועד עבור נכים עקב פעולות איבה שנאלצו לפרוש מעבודתם לפני שהגיעו לגיל פרישה.
התגמול משולם כתוספת לתגמול הבסיסי. 

הקריטריונים לזכאות לתגמול זה הם: 

גיל 50 שנה ומעלה אך מתחת לגיל פרישה. ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה. 

דרגת נכות בשיעור של 35% - 49% בכל סוגי הפגיעה, או 20% ומעלה עקב פגיעת ראש / נפש /פוסט טראומה. 

רופא תעסוקתי קבע שהנכה אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה. 

בנוסף, ההכנסה החודשית (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על שכר המינימום (5,571.75 ש"ח). נכה המשתכר מעל לשכר המינימום במשק אינו זכאי לתגמול זה. וגם כאן לא יילקחו בחשבון הכנסות מקצבאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה). 
צוות משרד עורכי הדין אסף מירזאי,
רח' קלאוזנר2 (קומה 3 חדר 6) רעננה, מיקוד 4336701, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 09-8986444, נייד: 050-7199144, פקס: 153-9-7719007

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
תפריט